Igualtat

Eviga S.L. té implantat un Pla d’Igualtat.

És un tema que ens preocupa ja que la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens és un principi jurídic universal reconegut a distints textos internacionals sobre drets humans, i també és un principi fonamental de la Unió Europea.

En el cas de l’Estat espanyol, la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, aprovada l’any 2007, és una aposta per a avançar, amb el compromís de tota la ciutadania, cap a la plena igualtat en drets i oportunitats i també per a millorar el desenrotllament social i econòmic.

igualtat
Llegir més

Els plans d’igualtat a les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després d’haver dut a terme un diagnòstic de situació, que servixen per a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Avantatges de tindre un Pla d’igualtat:

  • Compliment de la legislació.
  • Atracció, contractació i retenció del personal qualificat.
  • Increment del compromís de les persones treballadores amb l’empresa.
  • Increment de la satisfacció laboral del personal.
  • Millora de la qualitat.
  • Millora de la productivitat.
  • Millora de la imatge de l’empresa al mercat.
[collapse]